English Pageหน้าแรกภาษาไทยลักษณะการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการผลงานที่ผ่านมางบประมาณก่อสร้างระบบPricelistงานควบคุมระบบแผนที่บริษัทการลดของเสียในการผลิตรูปโครงการต่างๆการส่งเสริมการขายดูความคิดเห็น/ติ-ชมให้ความเห็น/ติ-ชมDownload ข้อมูลต่างๆContact us

งบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ             

 งบประมาณค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียดังที่แสดงไว้นี้เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อบริษัทในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ปัจจัยที่ทำให้ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับ

- ขนาดของพื้นที่ที่จัดให้เพื่อก่อสร้างระบบถ้ามีพื้นที่มากระบบก็จะมีราคาลดลงและอาจทำให้ ้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ลดลงด้วย

- รูปแบบของระบบบำบัด ซึ่งอาจมีหลายๆแบบซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป  , ลักษณะการควบคุม ( Manual or Automatic ) ตลอดจนเครื่องตรวจวัดและบันทึกผล

- คุณภาพของอุปกรณ์ , ชนิดของวัสดุ และ มาตรฐานในการก่อสร้าง , ตำแหน่งของสถานที่ก่อสร้าง และ สภาพภูมิประเทศที่จะก่อสร้าง

  ราคาที่แสดงต่อไปนี้เป็นราคาที่ประเมินเบื้องต้นสำหรับก่อสร้างระบบ

ประเภทของอุตสาหกรรม   ราคางบประมาณค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ที่ ขนาดของระบบต่างๆ , ค่าก่อสร้างมีหน่วยเป็นบาท , หน่วยของอัตราการไหลเป็น ลบม.ต่อวัน

50 m3/d

100 m3/d 200 m3/d 300 m3/d 400 m3/d 500 m3/d 750 m3/d 1,000 m3/d 1,500 m3/d 2,000 m3/d 2,500 m3/d 3,000 m3/d 4,000 m3/d 5,000 m3/d 6,000 m3/d 7,000 m3/d 8,000 m3/d 10,000 m3/d

Aluminium plating  

1,500,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

8,400,000

10,800,000

16,000,000

20,800,000

25,600,000

30,600,000

40,600,000

52,400,000

60,400,000

70,200,000

80,200,000

100,000,000

Car Assembly  

3,200,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

16,800,000

21,600,000

32,000,000

41,600,000

51,200,000

61,200,000

81,200,000

100,800,000

120,800,000

140,400,000

160,400,000

200,000,000

Ceramic Sanitaryware  

3,200,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

16,800,000

21,600,000

32,000,000

40,800,000

51,200,000

61,200,000

81,200,000

100,800,000

120,800,000

140,400,000

160,400,000

200,000,000

Fish Canning  

3,200,000

4,800,000

7,200,000

9,600,000

12,000,000

14,300,000

20,200,000

26,200,000

38,000,000

50,000,000

60,200,000

73,600,000

97,400,000

121,200,000

145,000,000

168,800,000

192,400,000

240,000,000

Food Processing  

3,200,000

4,800,000

7,200,000

9,600,000

12,000,000

14,300,000

20,200,000

26,200,000

38,000,000

50,000,000

60,200,000

73,600,000

97,400,000

121,200,000

145,000,000

168,800,000

192,400,000

240,000,000

Icream  

3,200,000

4,800,000

7,200,000

9,600,000

12,000,000

14,300,000

20,200,000

26,200,000

38,000,000

50,000,000

60,200,000

73,600,000

97,400,000

121,200,000

145,000,000

168,800,000

192,400,000

240,000,000

Manicipal Sewage  

3,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

16,800,000

21,600,000

32,000,000

40,800,000

51,200,000

61,200,000

81,200,000

100,800,000

120,800,000

140,400,000

160,400,000

200,000,000

Oil& Emulsion Wastewater  

3,600,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

16,800,000

21,600,000

32,000,000

40,800,000

51,200,000

61,200,000

81,200,000

100,800,000

120,800,000

140,400,000

160,400,000

200,000,000

Petro Chemical  

3,600,000

4,800,000

7,200,000

9,600,000

12,000,000

14,300,000

20,200,000

26,200,000

38,000,000

50,000,000

60,200,000

73,600,000

97,400,000

121,200,000

145,000,000

168,800,000

192,400,000

240,000,000

Steel Plating & Manufacturing  

1,400,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

8,400,000

10,800,000

16,000,000

20,800,000

25,600,000

30,600,000

40,600,000

52,400,000

60,400,000

70,200,000

80,200,000

100,000,000

Textile  

3,200,000

4,800,000

7,200,000

9,600,000

12,000,000

14,300,000

20,200,000

26,200,000

38,000,000

50,000,000

60,200,000

73,600,000

97,400,000

121,200,000

145,000,000

168,800,000

192,400,000

240,000,000

 

 Previous Page                                                                   Next Page