English Pageหน้าแรกภาษาไทยลักษณะการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการผลงานที่ผ่านมางบประมาณก่อสร้างระบบPricelistงานควบคุมระบบแผนที่บริษัทการลดของเสียในการผลิตรูปโครงการต่างๆการส่งเสริมการขายดูความคิดเห็น/ติ-ชมให้ความเห็น/ติ-ชมDownload ข้อมูลต่างๆ

 

ราคามาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพ และควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

 

      ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาที่ได้จากการประเมินจากข้อกำหนดจากหน่วยราชการ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการวัดลักษณะน้ำเสียเพิ่มจากข้อกำหนดก็จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายๆไป

  

Type of Manufacturing

Price/month

Fish Canning

14,000

Sugar , Starch

14,000

Ceramic Sanitaryware

12,000

Sewage

13,000

Chicken Processing

14,000

Textile

14,000

 

        ราคาที่ได้แสดงมานี้เป็นราคาเบื้องต้นซึ่งจะประกอบด้วย ค่าวิเคราะห์น้ำ , ค่าเดินทาง (ฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ ค่าจัดเตรียมรายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานราชการ ในกรณีที่ท่านสนใจใช้บริการผู้ควบคุม กรุณาติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายจริงซึ่งบริษัทจะได้พิจารณาเสนอราคาให้กับท่านต่อไป

 

                    

  Previous Page                                                              Next Page