English Pageหน้าแรกภาษาไทยลักษณะการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการผลงานที่ผ่านมางบประมาณก่อสร้างระบบPricelistงานควบคุมระบบแผนที่บริษัทการลดของเสียในการผลิตรูปโครงการต่างๆการส่งเสริมการขายดูความคิดเห็น/ติ-ชมให้ความเห็น/ติ-ชมDownload ข้อมูลต่างๆContact us

กลุ่มน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย , ศูนย์การค้า

    น้ำเสียชุมชนจะมีสารอินทรีย์ในรูปของ BOD , COD , Oil & Grease และ SS ในปริมาณที่แตกต่างกันไป บริษัทสามารถออกแบบระบบให้เหมาสมกับลักษณะภูมิประเทศ เช่น Package-Onsite , Anaerobic Filter , Activated Sludge , Aerated Lagoon , Stabilization Pond นอกจากนี้บริษัท สามารถศึกษาและออกแบบถึงความเหมาะสมสำหรับระบบรวบรวมน้ำฝน /น้ำเสีย สถานที่ตั้งตลอดจนงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อการขออนุญาตก่อนก่อสร้างจริง

   

 

Previous Page                                                            Next Page