English Pageหน้าแรกภาษาไทยลักษณะการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการผลงานที่ผ่านมางบประมาณก่อสร้างระบบPricelistงานควบคุมระบบแผนที่บริษัทการลดของเสียในการผลิตรูปโครงการต่างๆการส่งเสริมการขายดูความคิดเห็น/ติ-ชมให้ความเห็น/ติ-ชมDownload ข้อมูลต่างๆContact us

การจัดการ / ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตแนวใหม่ 

 สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน  ผู้ประกอบการควรทบทวน /ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- การใช้วัตถุดิบให้ได้น้อยลง ,  ลดความสิ้นเปลือง และ ความเสียหายของชิ้นงาน

- ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด รวมถึงวัตถุดิบ , น้ำ , พลังงาน และ คน ตัวอย่างเช่น นำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอนการผลิต

- แยกของเสียออกจากกัน และส่งไปบำบัดยังที่ที่เหมาะสม เช่น แยกน้ำเสียที่บำบัดยากออกจากน้ำเสียทั่วไป

- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการ เอาใจใส่ในการควบคุมระบบให้ได้น้ำที่ผ่านการบำบัดได้ตามมาตรฐาน

- ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเกิดกากของเสีย ให้ส่งไปบำบัดต่อยังหน่วยงานทีรับกำจัดต่อไป

 

 สืบเนื่องจากมาตรการการจัดการขั้นตอนการผลิตที่ได้กล่าวมาแล้ว  ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ จะสามารถได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบด้วย 

- สามารถประหยัดวัตถุดิบ ตลอดจน น้ำ และพลังงาน ภายในโรงงาน

- สามารถลดขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย และ ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

- สามารถ ลดของเสีย สารเคมี หรือสารพิษที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อม

- ทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง และโอกาสในการแข่งขันสูงขึ้น

- ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาสิ่งแวดล้อม

- ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อๆ ไป

 Previous Page                                                              Next Page