English Pageหน้าแรกภาษาไทยลักษณะการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการผลงานที่ผ่านมางบประมาณก่อสร้างระบบPricelistงานควบคุมระบบแผนที่บริษัทการลดของเสียในการผลิตรูปโครงการต่างๆการส่งเสริมการขายดูความคิดเห็น/ติ-ชมให้ความเห็น/ติ-ชมDownload ข้อมูลต่างๆContact us

 ลักษณะการให้บริการ 

 -  ศึกษา, วิเคราะห์, ให้ข้อมูลแนวทางและให้คำปรึกษา, ออกแบบ ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ทั้งใหม่หรือปรับปรุงระบบเดิม)

 -  ก่อสร้าง, จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

 -  จัดหาสารเคมีสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำ

 -  รับจัดทีมเตรียมทีมงานเพื่อเข้าไปควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 -  งานให้คำปรึกษา และตรวจวิเคราะห์ทำรายงาน เพื่อส่งหน่วยราชการตามข้อกำหนด

 -  งานศึกษา และวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ

 ทะเบียนรับรองจากหน่วยงานราชการ

-

 - กระทรวงการคลัง  :  เป็นบริษัทที่ปรึกษาสาขาการประปาและสุขาภิบาล เลขทะเบียน A 521

 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม :  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เลขทะเบียน บ.100-48-010

 - สภาวิศวกร : ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย. 11849

 - สภาวิศวกร : ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน สส.167

 

 

 

    Previous Page                                                             Next Page